הוצאה לפועל | עורך דין | אלכס זרנופולסקי
יצירת קשר
הוצאה לפועל

 • זרונופולסקי - משרד עורכי דין
 • -
 • הוצאה לפועל
 • -
 • אודות המשרד
 • -
 • משפט אזרחי - מסחרי
 • -
 • הוצאה לפועל
 • -
 • המדריך המלא לזוכה
 • -
 • המדריך המלא לחייב
 • -
  There are 17 matching records. Displaying matches 1 through 17.
   אלכס זרנופולסקי , עו"ד -- -- - -

  עורך דין אלכס זרנופולסקי הינו בוגר האוניברסיטה העברית. עו"ד זרנופולסקי השלים את התמחותו בבית המשפט המחוזי בירושלים, תחת פיקוחו של כב` השופט ולימים המשנה לנשיא ד"ר עוני חבש בתחום אזרחי ופלילי. עו"ד אלכס זרנופולסקי הוא בעל ניסיון מקצועי רב במשפט מנהלי, משפט אזרחי ודיני עבודה.

  בתיקים שנוהלו ע"י המשרד הושגו הצלחות משמעותיות ואף ניתנו פסקי דין והחלטות תקדימיות בתחום מנהלי (עתירות נגד משרד הפנים בעניין מעמד בישראל) דיני עבודה והוצאה לפועל הכל בזכות היחס המיוחד לו זוכה כל תיק ותיק במשרד.


  אלכס זרנופולסקי , עו"ד
   
   בקשה החייב לצו תשלומים -- -- - -

  חייב אשר אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או ע"פ השעורים שנקבעו ע"י ראש ההוצאה לפועל יגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב שנגדו במועדים ובשעורים שיציע בהתאם ליכולתו

  חשוב לציין כי במקרים של חוב מזונות של החייב לבן זוגו או לילדו לא תחול הוראה זו.


  בקשה החייב לצו תשלומים
   
   הליכי גבייה -- -- - -

  לאחר חלוף 21 ימים ממועד המצאת האזהרה רשאי הזוכה לבקש נקיטת הליכי גבייה נגד החייב.

  זכור!! לא די בפתיחת תיק ההוצאה לפועל. לשכת ההוצאה לפועל אינה יוזמת הליכים נגד החייב אלא פועלת על פי בקשותיך. בנוסף על הזוכה לעקוב אחר הליכי הגבייה ולפעול בהתאם. פתיחת תיק הוצאה לפועל ללא פעולות יזומות ומעקב אחריהן מצידך לא תסייע לך בגביית החוב.
   
  ניתן לברר החלטות בתיק ההוצאה לפועל והליכי גבייה שונים במרכז מידע הארצי בטלפון שמספרו 02-6593333 הפועל בימים א`- ה` בין השעות 8:00 – 16:00. יש להצטייד במספר תיק ומספר תעודת זהות של הזוכה.

  הליכי גבייה
   
   הסכם ממון טרום הנישואין -- -- - -

  מאחר והנישואין האזרחיים ואף מעמדם של ידועים בציבור מוכר בישראל לכל דבר ועניין נלווים לנישואין/חיים משותפים אלו חובות וזכויות, ובעת פירוד עלולים לצוץ בעיות רבות, בין השאלות שעולות תדיר בנושא זה כלולים עניינים רכושיים, כספיים (מזונות וכיוצא בזה) ואחרים (משמורת ילדים ועוד).

  הסכם ממון טרם הנישואין מאפשר לבני זוג להגדיר את מערכת היחסים הרצויה לרבות כל ענייניהם הכספיים, רכושיים ואחרים.

  הלכה למעשה בני הזוג יכולים לקבוע את היחסים הרכושיים והכספים ביניהם בדרך שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973).

  הסכם ממון טרום הנישואין
   
   התנגדות לביצוע שטר -- -- - -

  אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין שיקים, שטרות או משכון, יהיה החייב רשאי להגיש התנגדות במסגרתה יעלה כל טענה כנגד החוב, כולו או חלקו, לרבות טענת "פרעתי".

  החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו.
   
  ההתנגדות הנה למעשה כתב הגנתו של החייב אליו הוא חייב לצרף תצהיר מאושר על ידי עורך דין מהן העובדות התומכות בטענות התנגדותו. בהמשך יוסבר כיצד מתנהל הדיוןבהתנגדות, ואולם יאמר כבר עתה כי ההתנגדות תידון כמו בקשת רשות להתגונןבהליך סדר דין מקוצר בפני בית המשפט, וכי אם תינתן לחייב רשות להתגונן, יועבר הדיון לפסים של הליך רגיל בפני בית משפט.

  התנגדות לביצוע שטר
   
   טענת פרעתי -- -- - -
  משמעות טענת "פרעתי" היא טענה אשר החייב טוען כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו
  הכוונה היא למקרים בהםכבר שולם החוב, או תנאים מסוימים שלא מולאו, ולכן אין החוב תקף ועודראה טענת "פרעתי" בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל.
   
  בקשה בטענת "פרעתי" יש להגיש בתוך 20 יום מיום קבלת מסמכי האזהרה.

  טענת פרעתי
   
   מאסר -- -- - -

  ניתן לבקש צו מאסר בהוצאה לפועל רק כאשר חייב מוכרז כבעל יכולת המתחמק מתשלום חובותיו. כלומר, חייב שלמרות שיש לו כסף נמנע מלשלם לזוכה את חוב.

  זכור! אין אפשרות להוציא צו מאסר כנגד חייב כך סתם.


  מאסר
   
   מסירת אזהרה -- -- - -

  מסירת אזהרה כדין מצביעה על פתיחת הליכי הוצאה לפועל והמחוקק מיחס חשיבות להמצאתה כדין. על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:

  • למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עימו שמלאו לו 18 שנה.
  • במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש למסור את האזהרה במשרד הרשום של התאגיד.
  • כאשר החייב סירב לקבל את האזהרה או לחתום על אישור המסירה, על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר יחשב למסירה מלאה כדין.
  • אם לאחר שלושה ביקורים החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו אולם הדבר לא יחשב להמצאה מלאה.

  מסירת אזהרה
   
   נקיטת הליכים -- -- - -

  לאחר שחלפו 21 ימים מיום המצאת האזהרה לידי החייב יכול הזוכה להתחיל לנקוט הליכי גבייה והכל במידה והחייב לא פרע את חובו ולא הגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל על מנת שיעוכבו הליכי ההוצאה לפועל.


  נקיטת הליכים
   
   נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה -- -- - -

  במקרים בהם מגיע מידע כלשהו בדבר כוונותיו של החייב לבצע פעולה אשר מטרתה היא הכשלה או סיכול גביית החוב, (כגון: החייב יבריח את רכושו או יעלים את נכסיו) וזאת עוד בטרם נמסרה האזהרה לחייב, רשאי הזוכה לבקש נקיטת הליכים טרם מתן האזהרה.

  בקשה מסוג זה יש להגיש לראש ההוצאה לפועל. יש להוסיף לבקשה תצהיר חתום ומאושר כדין ע"י עורך דין. בתצהיר יש לפרט את הפעולות אותן החייב עושה כדי להתחמק מתשלום החוב ולהוסיף את הפעולה הנדרשת על מנת למנוע מן החייב לחמוק מתשלום.


  נקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה
   
   עיקול חשבון בנק ו/או כספים -- -- - -

  הזוכה = בעל החוב, יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל, בבקשה לעקל חשבון או חשבונות בנק של החייב בכדי לתפוס כסף, שישמש לפירעון החוב.

  עיקול חשבון בנק נשלח לבנק המסוים שבו מתנהל החשבון שמבוקש לעקל. בהודעת העיקול, מתבקש הבנק להודיע בתוך 10 ימים, האם קיימים בחשבון החייב המתנהל אצלו, כספיםשניתן לעקל. בנוסף, ככל שייכנס כסף לחשבון החייב בבנק, לאחר מועד העיקול, על הבנקלעקל כסף זה ולתת הודעה על כך ללשכת ההוצאה לפועל.


  עיקול חשבון בנק ו/או כספים
   
   עיקול מיטלטלין -- -- - -
  ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלין של החייב ומכירתם או על מימושם בדרך אחרת,
  לצורך ביצוע העיקול רשאי המוציא לפועל :
  - להיכנס לחצרים של החייב שבהם נמצאים או עלולים להימצא מיטלטלי החייב ולעקלם;
  - להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ולעקל מיטלטלי החייב, ובלבד שימסור תחילה למחזיק החצרים הודעה על הצו ועל כוונתו להיכנס אליהם, זולת אם ראש ההוצאה לפועל סבור שמתן הודעה מוקדמת עלול לסכל את העיקול.
  - למכור את המעוקלים, ובלבד שעברו ארבעה עשר ימים מיום הטלת העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק; היו הנכסים פסידים, רשאי המוציא לפועל למכרם מיד לאחר העיקול.

  עיקול מיטלטלין
   
   עיקול מקרקעין -- -- - -

  כאשר בבעלות החייב מקרקעין, רשאי ראשההוצאה לפועל להורות על עיקול זכויות במקרקעין הרשומות על שם החייב בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל, או בחברה הממשכנת (כגון עמידר).

  כמו כן אם הזכויות בקרקע טרם נרשמו על שם החייב, ניתן להטיל עיקול על זכויותיו על פי הערת אזהרה הרשומה בלשכת רישום המקרקעין לטובתו.


  עיקול מקרקעין
   
   עיקול צד ג' -- -- - -
  נכסים שאינם ברשותו של החייב אלא בידי " צד ג` " ניתנים לעיקול. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול נכסי החייב הנמצאים בידי צד ג`.
  לדוגמא אם ידוע שהחייב אמור לקבל כספים מגורם מסוים, ניתן לבקש להטיל עיקולים אצל אותו גורם.

  נכסי צד ג` שאינם ניתנים לעיקול:
  משכורת מינימום, מזונות, כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר בגובה שכר העבודה הפטור מעיקול.

  בקשת עיקול צד ג` תכיל  את שמו ומענו של צד ג` המחזיק בנכסי החייב, (אם יש לצד ג` סניפים כגון בנקים אזי יצוין הסניף הראשי) אם הבקשה היא לעיקול נכס מסוים יש לציין מהוא נכס.

  עיקול צד ג'
   
   עיקול רכב -- -- - -
  זוכה רשאי לעקל רכב הרשום על שם החייב במטרה למוכרו לשם פירעון חובו של החייב.
  בקשת העיקול נשלחת למשרד הרישוי לצורך רישום העיקול.

  בנוסף לכך, ניתן לעקל רכב של החייב גם אם הרכב רשום על שם צד ג`, ככל שראש ההוצאה לפועל שוכנע שרכב זה משמש את החייב ורשום על שם אחר בכדי להימנע מעיקול.


  עיקול רכב
   
   פשרה או תשלומים -- -- - -
  דרך הפשרה
  החייב רשאי לפנות לזוכה או לב"כ מטעמו ולנסות להגיעלהסכם להסדרת החוב. אם הושג הסכם כזה ניתן להגישו לראש ההוצאה לפועל על מנת לקבל תוקף של צו תשלומים להסכם תשלום החוב לפי התשלומים המפורטים באזהרה 

  החייב יכול לשלם את החוב לפי צו חיוב בתשלומים המצורף לטופס האזהרה.
  חשוב לציין
  כי תשלום ע"פ צו חיוב בתשלומים אינו מונע נקיטת הליכים נגד החייב.

  פשרה או תשלומים
   
   פתיחת תיק -- -- - -

  במה כרוכה פתיחת תיק הוצאה לפועל?

  פתיחת תיק הוצאה לפועל של פסק דין
  בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.
   
  שים לב: חובה לציין בטופס הנ"ל את שמו המדויק והמלא של חייב:
  אדםלמלא את מספר תעודת הזהות, מענו המדויק אשר כולל את המיקודולא ת.ד!
  חברה/ תאגיד – אם החייב הינו תאגיד אזי יש לציין את מספר התאגיד

  פתיחת תיק
   

   |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
  אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
  אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010