יצירת קשר
דיני עבודה - זכויות העובד
מציג 1 עד 16 מתוך 18 נושאים.
1 2 »
 היקף משרה
היקף משרה היקף משרה

משרה מלאה - היא בת 186 שעות בחודש, 43 שעות בשבוע (לפי: 4.3 שבועות בחודש)

משרה חלקית - מחלקים את מספר שעות העבודה בחודש ב- 186, או את מספר שעות העבודה בשבוע ב- 43זכויות מסוימות כגון דמי הבראה וחופשה ניתנות לפי היקף המשרה (עד למקסימום של משרה מלאה).


ראה מידע נוסף     
 שכר מינימום
שכר מינימום שכר מינימום
לפי חוק שכר מינימום,  שכר מינימום לחודש הינו 4,300 ש"ח ו-23.12 ש"ח לשעה החל מיום 1.10.2012.
 
שכר מינימום יומי - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;
שכר מינימום לשעה- החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).
 
 "שכר מינימום" לחודש מהווה 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שהוא ב-1 לאפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק זה.
 

חוק שכר מינימום התשמז - 1987     
ראה מידע נוסף     
 פיצוי פיטורין
פיצוי פיטורין פיצוי פיטורין

דרך המלך בקבלת פיצוי פיטורין הינה פיטורין בידי מעביד לאחר שנת עבודה רצופה באותו מקום עבודה. בדרך כלל אם העובד מתפטר לא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין. יחד עם זאת קיימים מקרים שיראו התפטרות פיטורין והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. מקרים אלו מפורטים בחוק חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 בתקנות על פיו.


חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963     
ראה מידע נוסף     
 התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים
התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים

ישנה חשיבות מיוחדת לקבלת ייעוץ טרם התפטרות, הרי יתכן מתקיימות נסיבות לקבלת פיצוי פיטורים. יצוין, כי אף בקיום נסיבות מתאימות עלולות להישלל מהעובד זכויות לקבלת פיצוי פיטורין כאשר לא מילא אחר תנאי כלשהו תוך מועד!


חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004     
ראה מידע נוסף     
 מועד לתשלום פיצויי פיטורין
מועד לתשלום פיצויי פיטורין מועד לתשלום פיצויי פיטורין
לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (סעיף 20), על המעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים לפי מועד המאוחר בין אלה:
(1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;
(2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
(3) אם נקבעה, על-פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה – היום שנקבע לתשלום פיצוי הפיטורים על-פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד – היום שבו נקבעה הזכות;
(4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם – היום שבו נקבעה הזכות;
(5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים, תשכ"ד-1964     
 פיטורים שלא כדין
פיטורים שלא כדין פיטורים שלא כדין
ככלל, למעביד ישנה פרורוגטיבה (זכות ייחודית) לפטר עובדיו. עם זאת, אל למעביד לפטר עובד באופן שרירותי והדבר צריך להיעשות שלא מטעמים זרים ועל המעביד לתת לעובד אפשרות להשמיע טענותיו, מדוע אין לפטרו (זכות שימוע).
אסור לפטר עובדת בהריון שעבדה מעל 6 חודשים (אלא אם מקבלים היתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת); מי שהיה מעורב בניסיון לארגן עובדים במקום העבודה, מי שתבע את מעסיקו, מי שהתלונן על מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעביד או שסייע לעובד אחר להגיש תלונה כזו. הסעד הניתן בד"כ בביה"ד לעבודה הוא פיצויים מוגדלים.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997     
 הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות
הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות

עם סיום יחסי עבדה, על העובד או המעביד לפי העניין לתת הודעה מוקדמת בכתב בטרם התפטרות/ פיטורים, בציון תאריך כתיבת המכתב ותאריך בו יכנסו הפיטורים או ההתפטרות לתוקף. מטרת ההודעה המוקדמת הינה לתת זמן לצד השני להכין את עצמו למצב של סיום עבודה.


חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001     
ראה מידע נוסף     
 שעות נוספות
שעות נוספות שעות נוספות
בשבוע עבודה בן 5 ימים חייב המעביד לשלם לעובד תוספת של 25% אחרי 9 שעות עבודה ביום לשעתיים הבאות (מ-9 עד 11 שעות) ו-50% תוספת לכל שעה שלאחר מכן.  בשבוע עבודה בן 6 ימים חייב המעביד לשלם לעובד תוספת של 25% אחרי 8 שעות עבודה ביום עבור השעתיים הבאות ו-50% תוספת לכל שעה שלאחר מכן.

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951     
 הפסקה
הפסקה הפסקה

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה (סעיף 20 לחוק), ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, תחול הפסקה של מינימום  45 דקות, מהן הפסקה רצופה אחת של 30 דקות. יתר 15 הדקות יכולות להנתן שלא ברציפות. לגבי התשלום עבור ההפסקה, החוק אינו מחייב את המעסיק לשלם עבור ההפסקה כל עוד העובד רשאי לעשות בה כרצונו וחופשי לצאת ממקום העבודה. ואולם, ברגע שהעובד שוהה במקום העבודה במהלך ההפסקה וניתן להזעיקו במהלכה - אסור למעביד לקזז מהשכר החודשי את זמני ההפסקה.


חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951     
 חופשה שנתית
חופשה שנתית חופשה שנתית
כל עובד זכאי לקבל חופשה שנתית בתשלום. אורך החופשה נקבע לפי הוותק ומספר ימי העבודה בשבוע. עובד במשרה חלקית זכאי למספר ימי חופשה באופן יחסי לחלקיות המשרה. עובד שטרם השלים שנת עבודה מלאה זכאי למספר ימי חופשה באופן יחסי לתקופת עבודתו. עובד שיצא לחופשה יקבל באותו חודש את שכרו הרגיל. 
 
פדיון חופשה- הזכות לפדות דמי חופשה קמה רק בסיום יחסי עובד- מעביד. אם העובד הפסיק את עבודתו בטרם ניתנה לו חופשה שנתית, על מעביד לשלם לו פדיון חופשה בסכום השווה לגובה דמי החופשה.
 

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951     
ראה מידע נוסף     
 דמי הבראה
דמי הבראה דמי הבראה

התנאי הבסיסי לקבלת דמי הבראה הינו השלמת שנת עבודה מלאה. הזכאות לדמי הבראה הינה על פי צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה הקובע כי שיעור דמי ההבראה ליום במגזר הפרטי יעמוד על 371 ₪ (החל מ-1.06.12).

מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנת עבודה מסוימת נקבעים לפי הוותק במקום העבודה. דמי הבראה נהוג לשלם בחודשי הקיץ. 


ראה מידע נוסף     
 דמי חגים
דמי חגים דמי חגים
כל עובד זכאי לחופשת חג בתשלום.
עובד יהודי על פי מועדי ישראל: ראש השנה - 2, יום כיפור - 1, סוכות - 1  שמחת תורה - 1 , פסח - 2  יום העצמאות - 1 , שבועות - 1 בסה"כ 9 ימי חג בשנה.
 
עובד לא יהודי, זכאי לחופשת חג  בתשלום על פי חגי דתו עד למקסימום של 9 ימי חג בשנה. עובד שהועסק בחג זכאי לתשלום בסך 250 % (ל -150 % אם קיבל יום מנוחה חלופי).
 
הזכות לדמי חגים מתחילה מהחודש הראשון לעובד בשכר חודשי, ואחרי שלושה חודשי עבודה לעובד לפי שעות/ יומי.

 ימי אבל
ימי אבל ימי אבל

לאחר השלמת שלושה חודשי עבודה, זכאי עובד המקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג לתשלום עבור 7 ימי אבל, במקרה של מות בן משפחה מדרגה ראשונה.


 דמי מחלה
דמי מחלה דמי מחלה

העובד זכאי לתשלום עבור 18 ימי מחלה בשנה (1.5 יום בגין כל חודש עבודה בפועל) ורשאי לצבור במהלך שנות עבודתו אצל המעסיק עד 90 ימי מחלה. אם העובד ניצל כל ימי מחלה שצבר, המעביד יהיה פטור מתשלום דמי מחלה על ימים העודפים.


חוק דמי מחלה התשלו 1976     
ראה מידע נוסף     
 הוצאות נסיעה
הוצאות נסיעה הוצאות נסיעה

כל עובד הנזקק לתחבורה כדי להגיע לעבודה (ואינו מוסע על ידי המעסיק) זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה. הוצאות הנסיעה נקבעות לפי מחיר נסיעה בתחבורה ציבורית או כרטיס חופשי חודשי. הסכום המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה הוא 25.2 ₪ עבור יום עבודה בפועל (לפי צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה מיום 1.01.2012).   המרחק המזכה בתשלום הוצאות נסיעה הוא 500 מטר בין מקום העבודה לבית, או 2 תחנות אוטובוס.


 ניכויים מותרים מהשכר
ניכויים מותרים מהשכר ניכויים מותרים מהשכר
למעסיק מותר לנכות משכר העובד: ניכויי חובה לפי החוק (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי); תשלומים לוועד עובדים; מקדמות שניתנו לעובד על חשבון שכרו; חוב שחב העובד למעביד (למשל בגין הלוואה); תשלומים לקופת גמל; קנס שהוטל על העובד על פי החוק או הסכם קיבוצי. סך כל הניכויים לא יכול לעלות על 25% משכר העובד (סעיף 25 לחוק הגנת השכר).

חשוב לציין, כי לאחר שהעובד חדל לעבוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות משכרו האחרון של עובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות.

חוק הגנת השכר התשיח - 1958     

  
 |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל